Algemene voorwaarden van stichting Suver Nuver (download hier het pdf bestand)

Inhoudsopgave

Inhoud

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de aanbiedende rechtspersoon
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de aanbiedende rechtspersoon bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bewaarmogelijkheden8

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping10

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de aanbiedende rechtspersoon worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de aanbiedende rechtspersoon;

2.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (als dit van toepassing is);

3.       Consument: een natuurlijke en volwassen persoon (18+) die heeft kennisgenomen van de (Algemene) bijsluiter die consument gemaild heeft gekregen en die de aanbiedende rechtspersoon ook op de bestelpagina (http://suvernuver.org/bestelpagina) en de website (http://www.suvernuver.org/informatie/algemene-bijsluiter) heeft staan en die:

·         donateur is van stichting Suver Nuver en de intentie heeft uitsluitend voor zichzelf en voor medicinale doeleinden op eigen verantwoordelijkheid wietproducten van de aanbiedende rechtspersoon te bestellen en consumeren, of

·         flex-donateur is van stichting Suver Nuver en de intentie heeft uitsluitend voor zichzelf en voor medicinale doeleinden op eigen verantwoordelijkheid wietproducten van de aanbiedende rechtspersoon te bestellen en consumeren, of

·         valt onder de regeling FreeMedz4All en de intentie heeft uitsluitend voor zichzelf en voor medicinale doeleinden op eigen verantwoordelijkheid wietproducten van de aanbiedende rechtspersoon te bestellen en consumeren, of

·         de intentie heeft om uitsluitend voor zichzelf en voor medicinale doeleinden op eigen verantwoordelijkheid een proefzakje wietolie van de aanbiedende rechtspersoon uit te proberen om te ondervinden of hij of zij er baat bij heeft.

Deze natuurlijke persoon handelt niet in producten, digitale inhoud en/of diensten van de aanbiedende rechtspersoon, voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten van de natuurlijke persoon.

Daarnaast heeft deze natuurlijke persoon aangetoond ouder te zijn dan achttien jaar (door middel van een (digitaal of per post) verstuurde (ongeldig gemaakte) kopie van een identiteitsbewijs of door dit identiteitsbewijs te tonen tijdens de inloopbijeenkomsten).

Deze natuurlijke persoon is tijdens de inschrijving of voorafgaand aan een bestelling van (een van de) (proef)producten van de aanbiedende rechtspersoon akkoord gegaan met de aansprakelijkheidsverklaring (no-claim). Dit kan ten eerste plaats hebben gevonden door ondertekening op papier van deze volgende voorwaarde:

Ik, de ondergetekende, verklaar dat de producten die ik afneem van stichting Suver Nuver, uitsluitend voor eigen, medicinaal gebruik zijn. Ook weet ik dat het gebruik van deze producten voor eigen risico is. Voor schade en/of letsel is stichting Suver Nuver niet aansprakelijk. Ik zal nu of in de toekomst geen schadeclaim tegen stichting Suver Nuver indienen en ook geen actie ondernemen om de stichting tegen te werken. Ik weet dat stichting Suver Nuver ervan uitgaat dat ik mijn gebruik van de producten van stichting Suver Nuver met mijn behandelend arts heb besproken.

Het akkoord gaan met de aansprakelijkheidsverklaring (no-claim) kan ook digitaal hebben plaatsgevonden, voorafgaand aan de inschrijving en/of voorafgaand aan een bestelling van (een van de) (proef)producten van de aanbiedende rechtspersoon. Digitaal is de natuurlijke persoon dan akkoord gegaan middels het drukken op een digitale knop. Hiermee ging de natuurlijke persoon akkoord met de volgende aansprakelijkheidsverklaring:

Ik verklaar met het aanklikken van de knop hieronder, dat de producten die ik afneem van stichting Suver Nuver uitsluitend voor mijn eigen, medicinale gebruik zijn. Ook weet ik dat het gebruik van deze producten voor eigen risico is. Voor schade en/of letsel is stichting Suver Nuver niet aansprakelijk.

Daarnaast verklaar ik dat ik nu of in de toekomst geen schadeclaim tegen stichting Suver Nuver zal indienen en ook geen actie zal ondernemen om de stichting tegen te werken. Ik weet dat stichting Suver Nuver ervan uitgaat dat ik mijn gebruik van de producten van stichting Suver Nuver met mijn behandelend arts heb besproken.

Met het aanklikken van de onderstaande knop, verklaar ik alle al eerder verstrekte informatie naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van hetgeen op deze webpagina is vermeld en dit te hebben begrepen.

4.       Dag: kalenderdag;

5.       Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.       Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.       Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of aanbiedende rechtspersoon in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.       Aanbiedende rechtspersoon: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de aanbiedende rechtspersoon en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbiedende rechtspersoon gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de aanbiedende rechtspersoon

De aanbiedende rechtspersoon is:

Stichting Suver Nuver
Lorentzkade 2-B
8912 AZ Leeuwarden
E-mailadres: info@suvernuver.org
KvK-nummer: 53110846
Btw-identificatienummer: NL 850 751 172 B01
Geopend op: donderdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbiedende rechtspersoon en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbiedende rechtspersoon en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de aanbiedende rechtspersoon gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbiedende rechtspersoon niet.

3.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten, risico’s en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbiedende rechtspersoon onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbiedende rechtspersoon passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de aanbiedende rechtspersoon daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.       De aanbiedende rechtspersoon kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbiedende rechtspersoon op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.       De aanbiedende rechtspersoon zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.       het bezoekadres van de vestiging van de aanbiedende rechtspersoon, waar de consument met klachten terecht kan;

b.       de mededeling dat de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het product gebruikmaken van het herroepingsrecht (zie artikel 10 in dit document). Hiervoor kan de consument gebruikmaken van het formulier geheel onderaan dit document of dit document downloaden via de tab ‘Informatie’ op http://suvernuver.org/bestelpagina.;

c.        de informatie over garanties na aankoop;

d.       de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.       de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is (zie ook artikel 14);

f.         indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanbiedende rechtspersoon mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.       als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De aanbiedende rechtspersoon mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.       als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanbiedende rechtspersoon mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de aanbiedende rechtspersoon de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de aanbiedende rechtspersoon de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als de verpakking zodanig is geopend dat het product of de substantie niet meer beschermd is of onverkoopbaar is, kan het product niet meer geretourneerd worden.

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de aanbiedende rechtspersoon hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de aanbiedende rechtspersoon.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de aanbiedende rechtspersoon. Dit hoeft niet als de aanbiedende rechtspersoon heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de aanbiedende rechtspersoon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de aanbiedende rechtspersoon een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de aanbiedende rechtspersoon is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.       de aanbiedende rechtspersoon de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.       de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.       hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.       hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.        de aanbiedende rechtspersoon heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de aanbiedende rechtspersoon bij herroeping

1.     Als de aanbiedende rechtspersoon de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De aanbiedende rechtspersoon vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de aanbiedende rechtspersoon in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de aanbiedende rechtspersoon aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De aanbiedende rechtspersoon gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de aanbiedende rechtspersoon de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.     Als de consument slechts een deel van de bestelling terugstuurt, hoeft de aanbiedende rechtspersoon de kosten voor het retourneren niet te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.         Het herroepingsrecht is - met uitzondering van de batterij en USB-lader van de E-pen - niet van toepassing op de producten van de aanbiedende rechtspersoon als de verzegeling ((luchtdichte) verpakking) geopend is, omdat

a.       het producten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben;

b.       De verzegelde of (luchtdicht) verpakte producten zijn die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling of verpakking na levering is verbroken;

2.       De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt ook voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3.       Proefzakjes zijn, afgezien van porto- en afhandelingskosten, gratis en kunnen niet geretourneerd worden, ook niet als de verzegeling ((luchtdichte) verpakking) nog intact is.

4.       Het herroepingsrecht is onder bepaalde voorwaarden wel van toepassing op de batterij en USB-lader van de E-pen als daar de verzegeling (verpakking) van is verbroken omdat deze producten geen beperkte houdbaarheid hebben en ook niet om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn om te worden teruggezonden. Dit kan echter alleen geschieden op voorwaarde dat de voornoemde onderdelen van de E-pen uitsluitend normaal gebruikt zijn. Dit wil zeggen volgens de instructie in de bijgeleverde papieren bijsluiter:

Let op: de E-pen van stichting Suver Nuver is uitsluitend geschikt voor de bijpassende cartridge met inhoud, die te bestellen is bij stichting Suver Nuver. Het zelf vullen van de cartridge of het roken van cartridges met producten van andere aanbieders, is géén normaal gebruik van de E-pen. Hierdoor vervallen zowel de maand garantie op het technisch functioneren op de batterij en USB-lader, als het herroepingsrecht.

Artikel 11 - De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.       In afwijking van het vorige lid kan de aanbiedende rechtspersoon producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de aanbiedende rechtspersoon geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de aanbiedende rechtspersoon dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.       De aanbiedende rechtspersoon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien overeengekomen staat de aanbiedende rechtspersoon er tevens voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.

2.       Een door de aanbiedende rechtspersoon, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de aanbiedende rechtspersoon kan doen gelden indien de aanbiedende rechtspersoon is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de aanbiedende rechtspersoon, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.       De aanbiedende rechtspersoon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de aanbiedende rechtspersoon kenbaar heeft gemaakt.

3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de aanbiedende rechtspersoon geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.       Na ontbinding conform het vorige lid zal de aanbiedende rechtspersoon het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens de verzending berust bij een kosteloze verzending bij de aanbiedende rechtspersoon slechts tot het moment van overdracht aan de postbezorger. Met andere woorden: als de consument kiest voor kosteloze verzending, neemt hij of zij daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het verzendrisico. Bij een door de consument betaalde verzendwijze is altijd Track&Trace aanwezig. Bij verzending met Track&trace ligt het verzendrisico bij aanbiedende rechtspersoon, tot aan de bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de aanbiedende rechtspersoon bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.       Alle consumenten die zich bij de aanbiedende rechtspersoon hebben ingeschreven volgens de voorwaarden van de aanbiedende rechtspersoon - te weten (flex-)donateurs, donateurs die vallen onder de regeling FreeMedz4All en mensen die zich bij de aanbiedende rechtspersoon hebben ingeschreven om een proefproduct uit te proberen voor medicinale doeleinden - kunnen zich te allen tijden uitschrijven bij de aanbiedende rechtspersoon. Dit staat vermeld op dezelfde websitepagina waarop ingeschreven wordt. Daarnaast kunnen deze consumenten zichzelf uitschrijven door dit zelf te doen via de pagina ‘Uitschrijven als donateur’ ook wel genaamd ‘Uitschrijving en beëindiging automatische incasso’. Deze pagina is te vinden onder de tab ‘Informatie’ op http://suvernuver.org/bestelpagina.

Het uitschrijven is ook mogelijk door persoonlijk langs te komen op een van social clubs. Hierbij is het tonen van een legitimatiebewijs vereist. De adressen en openingstijden van de social clubs zijn online te vinden op http://www.suvernuver.org/socialclubs. Het adres van de hoofdvestiging is Lorentzkade 2-B in Leeuwarden, deze is geopend op: donderdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het uitschrijven via deze tweede route zal doorgaans niet meer dan een paar dagen in beslag nemen, maar niet langer duren dan ten hoogste één maand.

2.       De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.       De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de aanbiedende rechtspersoon voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd omdat de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand (zie artikel 14.1).

Duur:

5.       Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1.       Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbiedende rechtspersoon te melden.

4.       Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de aanbiedende rechtspersoon is gewezen op de te late betaling en de aanbiedende rechtspersoon de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de aanbiedende rechtspersoon gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De aanbiedende rechtspersoon kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.       Als consumenten na het lezen van de digitale en/of papieren bijsluiter klachten of vragen hebben over de producten van de aanbiedende rechtspersoon, dan kunnen zij hierover:

-          de vraag of klacht plaatsen in het online forum: http://www.suvernuver.org/forum, of

-          langskomen op de wekelijkse informatiebijeenkomsten en de vraag stellen of klacht melden bij een van de vrijwilligers. De dagen, adressen en tijden waarop de inloopbijeenkomsten plaatsvinden, staan vermeld op http://www.suvernuver.org/socialclubs, of

-          een e-mailbericht zenden naar info@suvernuver.org.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbiedende rechtspersoon.

3.       Bij de aanbiedende rechtspersoon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbiedende rechtspersoon binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       De consument dient de aanbiedende rechtspersoon in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 17 - Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen de aanbiedende rechtspersoon en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (zie ‘Bewaarmogelijkheden’ hier direct na).

Bewaarmogelijkheden

De algemene voorwaarden van stichting Suver Nuver kunt u hier downloadenU kunt ook mailen naar info@suvernuver.org en in uw mail vragen om het bestand met de algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:                       
Stichting Suver Nuver
Lorentzkade 2-B
8912 AZ  Leeuwarden
E-mailadres: info@suvernuver.org

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.